aktualności :

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala (33) 87-57-800
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Rafał Hajdyła
Zgłoszenia prac geodezyjnych

Realizowane będą za pomocą geoportalu lub przesłane drogą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kontakt: tel. 33 875-78-26

Wykonawców prac geodezyjnych prosi się o kontakt z tutejszym wydziałem za pomocą geoportalu, w przypadku odbioru dokumentów należy telefonicznie umówić się na konkretną godzinę po wcześniejszej opłacie DOO.

Kontakt: tel. 33 875-78-23, 33 875-78-26


Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

Kopie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz innych materiałów zasobu

33 ( 875 78 27)


Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Kontakt: tel. 33 875-78-33, 33 875-78-34, 33 875-78-35, 33 875-78-32.


Sprawy z zakresu gospodarki mieniem

Kontakt: 33 875-78-30, 33 875-78-28
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

 

Tryb postępowania:

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

2. Uzgodnieniu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu, wójta lub burmistrza, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych, niż wymienione w pkt. 1, lub sytuowanie przyłączy.

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, wójtów i burmistrzów miast oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania projektowanych sieci na tych terenach.

4. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą znak sprawy oraz informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej i dane dotyczące sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu oraz miejsca.

 

Opłaty:

Opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy, pobiera się przed dokonaniem czynności uzgodnienia.

 

Gdzie załatwić:

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, tel. 33 87-57-836

 

 

Kiedy:
- godziny pracy: codziennie 7.00 – 15.00
- narady koordynacyjne: czwartek 9.00 - 13.00

 

 

Dokumenty/wnioski do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-s3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b (parter).

Godziny otwarcia:

- poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00Jesteś tutaj:   Strona główna Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008