Regulamin

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej

 1. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie poczta, faksem lub e-mailem. W zamówieniu podają nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością przedpłaty (do 30 % kosztów noclegu) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowy pod wskazany adres schroniska lub konto bankowe. Zwrot przedpłaty może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu przedpłaty rozstrzyga właściwy organ prowadzący schronisko (władze samorządowe Powiatu Suskiego). W przypadku nienadesłania przedpłaty w ustalonym terminie, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym pisemnie pocztą, faksem lub mailem, powiadamia organizatora. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.
 3. Turyści indywidualni mogą dokonywać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
  3.1. Młodzież szkolna nie mająca 18 lat może być przyjmowana do schroniska za okazaniem zamówienia noclegów, z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska
  za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
 5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 do 21.00), wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają listę uczestników (grupy zorganizowane), legitymacje uczniowskie lub członkowskie PTSM dyrektorowi/kierownikowi schroniska (lub uprawnionemu pracownikowi) oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
 6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor/kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez dyrektora/kierownika schroniska.
 8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźna, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 9. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.
 10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile zrezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej, muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór. W przypadku nie posiadania własnej bielizny pościelowej lub śpiwora należy obowiązkowo korzystać z bielizny pościelowej schroniska za ustaloną opłatą.
 11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00, tak aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny lub śpiwora nie można korzystać z noclegu w schronisku.
 12. Od godz. 22:00 do 6:00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem świateł. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osoba. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska.
 13. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8:00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenie sypialne schroniska.
 14. W godz. od 10:00 do 17:00 z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska.
 15. Przygotowanie posiłków może się odbywać wyłącznie w kuchni schroniska, a spożywanie posiłków w jadalni. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia, a kuchnie i jadalnię dokładnie posprzątać. Korzystanie z własnych grzałek, kuchenek elektrycznych
  w schronisku jest zabronione.
 16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi/kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.
 17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie ; picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
 18. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.
 19. Palenie tytoniu we wszystkich pomieszczeniach schroniska jest surowo zakazane.
 20. Zwierząt do budynku schroniska wprowadzać nie wolno.
 21. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto może zawiadomić o tym właściwą placówkę (uczelnię, organizację) lub uprawnione służby (policję).
 22. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do ksiązki życzeń schroniska lub ważnych wypadkach kierować je do właściwego organu administracji samorządowej (władz samorządowych Powiatu Suskiego) lub Zarządu Okręgu PTSM (Zarządu Małopolskiego PTSM w Krakowie)
 23. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

 

Regulamin przygotowany do Uchwały Nr 0007/XVIII/141/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.